Guziki

Sposób załatwiania spraw

Przedszkole przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • dokumentację kancelaryjną - wg instrukcji kancelaryjnej,
 • dokumentacje kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 11:

 1. EDUKACJA:
  • zapisy do przedszkola,
  • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • wydawanie informacji o dziecku,
  • prowadzenie dzienników zajęć przedszkola.
 2. SPRAWY ADMINISTRACYJNE:
  • pobieranie opłat za świadczenia przedszkola,
  • wydawanie zaświadczeń,
  • wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za przedszkole.
 3. SPRAWY KADROWE:
  • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ:
  • raporty,
  • sprawozdania.
 5. ARCHIWUM:
  • akta osobowe pracowników,
  • dzienniki zajęć przedszkola,
  • protokoły zebrań Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami,
  • zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola,
  • dokumentacja Rady Rodziców,
  • dokumentacja finansowa przedszkola.
 6. FINANSE PRZEDSZKOLA:
  • sprawy dotyczące działalności finansowej przedszkola udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolującemu placówkę.

TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW:

 1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi: dyrektor przedszkola (w każdy poniedziałek w godz. 15:30 16:30 i w każdy czwartek w godz. 8:00 9:00)
 2. Odpłatność za przedszkole: w ustalone dni każdego miesiąca (informacja na tablicy ogłoszeń).
 3. Bieżące informacje o dziecku: nauczycielki poszczególnych grup.
 4. Konsultacje indywidualne dla rodziców: nauczycielki grup

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW:

 • sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie,
 • sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 404