Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Zgodnie z art, 14 ustawy z dnia 07 września 1991 roku - ustawy o Systemie Oświaty ( Dz.U. z 2004r. nr 109, póz. 1161 ) ze zm. wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie Oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, póz. 458 ) z póz. Zmianami przedmiotem działalności przedszkola jest opieka, wychowanie i kształcenie dzieci które od początku roku szkolnego, w danym roku kalendarzowym ukończą 3 lata aż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym ukończą 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Na podstawie art.6 powołanej wyżej ustawy.

Przedszkole Nr 11 w Warszawie jest przedszkolem publicznym gdyż dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje; prowadzi bezpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego; pełni funkcję wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą.

Szczegółowa organizacja pracy placówki w danym roku

Szczegółową organizację pracy placówki w danym roku szkolnym określa: arkusz organizacyjny przedszkola sporządzony przez dyrektora, zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zatwierdzony przez Organ Prowadzący.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

08-12-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 405